e-office สพฐ.

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ก.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดการจัดการศึกษา สพม.39 ปีการศึกษา 2558

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มนโยบายและแผน สพม.39)

   อ.ก.ค.ศ. สพม.39   1 ก.ค. 2558

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลนักเรียน   10 มิ.ย. 2557

  ข้อมูลสถานศึกษา   2556

  ข้อมูลสถานศึกษา   2555

  ข้อมูลนักเรียน   2555

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพม.39

  เลขประจำส่วนราชการ

  คู่มือใช้งานระบบ e-office

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  580213

ถาม-ตอบ ปัญหา e-Office

แบบสอบถามการทบทวน e-Office

 New Webboard

  กระดานข่าว ถาม-ตอบทั่วไป

  ถาม-ตอบ การเงิน สพม.39

  กระดานข่าวครูผุ้ช่วย สพม.39

  ข้อมูลการเรียนบรรจุครูผุ้ช่วย ปี 56-57 (ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 2557)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

     กระดานถาม-ตอบ e_GP

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    แผนพัฒนาการศึกษา สพม.39 ปี 55-58 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 28 กรกฎาคม 2558

 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กรกฎาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กรกฎาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กรกฎาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กรกฎาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กรกฎาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::          Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

กิจกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมจังหวัดอตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.39


      การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปี 2558
หนังสือนำส่ง
ติดตามรายละเอียด...ที่นี่

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.39


      ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เรื่อง Download เอกสาร
 แนวทางการดเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
(เรียนฟรี)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนโยบายและแผน   สพม.39


      ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เรื่อง Download เอกสาร
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนโยบายและแผน   สพม.39


      ประกาศ กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เรื่อง Download เอกสาร
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ARS
คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 KRS

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 
โครงการ "หนึ่งใจติวให้น้อง"  
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง  Part 2  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง.  Part 1  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง. (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
  (สามารถติดตามชมผ่านมือถือได้)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


คลิก....ภาพยืน

ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์

DR.KITTIPONG PIPATSIVAPONG

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLIT


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

คลิก.... ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

กิจการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

   กระดานข่าวชาว IT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"