e-office รับ-ส่ง หนังสือราชการ

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  มี.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (กลุ่มนโยบายและแผน สพม.39)

   อ.ก.ค.ศ. สพม.39  

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสถานศึกษา   2556

  ข้อมูลสถานศึกษา   2555

  ข้อมูลนักเรียน   2555

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพม.39

  เลขประจำส่วนราชการ

  คู่มือใช้งานระบบ e-office

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39 

New Webboard

  กระดานข่าว ถาม-ตอบทั่วไป

  ถาม-ตอบ การเงิน สพม.39

  กระดานข่าวครูผุ้ช่วย สพม.39

  ข้อมูลการเรียนบรรจุครูผุ้ช่วย ปี 56-57 (ข้อมูล ณ 20 ก.พ. 2557)

 

...........................................

 

     ระบบงานสารบรรณฯ (e-filing)

     เมล์สพฐ.(ใช้สำหรับเขตพื้นที่)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

     กระดานถาม-ตอบ e_GP

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

   คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   คู่มือการหาพิกัด GIS  โดย กลุ่มนโยบายและแผน
   แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ) ปรับปรุง 560819 โดย กลุ่มนโยบายและแผน
  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ  โดย ศน.เดชา พลกันยิ้ม
  แบบติดตามและประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และ PowerPoint ศน.เดชาฯ  โดย ศน.เดชา พลกันยิ้ม

   แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2556 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

   แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2556 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

    แผนพัฒนาการศึกษา สพม.39 ปี 55-58 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

ครั้งที่ 3/2556 

ครั้งที่ 2/2556 

ครั้งที่ 1/2556 
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 21 เมษายน 2557

 


 

QR-code sec39 website


  แบบสำรวจความพึงพอใจ สพม.39

  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


   "สายด่วนการรับนักเรียน  081-9953803"

   ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน
จัดสรรบัญชี 2 ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี   ม.1    ม.4
จัดสรรบัญชี 2 ร.ร.พุทธชินราชพิทยา   ม.1    ม.4
จัดสรรบัญชี 2 ร.ร.อุตรดิตถ์   ม.1    ม.4
จัดสรรบัญชี 2 ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี   ม.1    ม.4

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
คู่มือรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการศึกษา   สพม.39


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีขอเพิ่มเติม ผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
      รายละเอียดประกาศ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
        ประกาศรายชื่อและรายละเอียด  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.39   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 
  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


"ขอแสดงความชื่นชม ยินดี"

ดร.สมเกียรติ  บุญรอด

ผู้่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

คลิก.... ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

กิจการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

   กระดานข่าวชาว IT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      แจ้งเปลี่ยนเมล์ใหม่  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"