Myoffice

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ม.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559-2563)

   อ.ก.ค.ศ. สพม.39   1 ก.ค. 2558

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลสถานศึกษา 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลนักเรียน   2557

  ข้อมูลสถานศึกษา   2556

  ข้อมูลสถานศึกษา   2555

  ข้อมูลนักเรียน   2555

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  581001

"ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน"
nitikorn.spm.39@gmail.com 
สายตรงนิติกร : 088-2932372

ขั้นตอนการร้องเรียน

intranet Myoffice

(เชื่อมระบบภายในสำนักงาน)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

คู่มือเรียนฟรีปี 59  
รายงานการติดตามโครงการ
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
คู่มือตัวชี้วัด2558ARS
คู่มือการปฏิบัติราชการ2558 KRS

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 58

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 09 กุมภาพันธ์ 2559

 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มกราคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มกราคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มกราคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มกราคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มกราคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มกราคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


            ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ประกาศ สพม.39   
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.39


ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 กลุ่มมัธยม

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  สพม.39


      ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่
1 ปี พ.ศ.2559" สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2559)
01รายละเอียดประกาศ 
02ใบสมัคร
03แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  : form03
04แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่สอน  : form04
05แบบประเมินประวัติและผลงาน  : form05
06ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศ สพฐ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


      ด้วยสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1เขต 2 และเขต 3 จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ให้กับบุคลากรทางลูกเสือระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง 3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39(โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รับจำนวน 80 คน เท่านั้น
     -ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
     -สนใจกรุณาติดต่อสมัครได้ที่ อ.สุขะวัฒน์ สุขทั่ง โรงเรียนจ่านกร้อง มือถือ 087-5224171 หรือ อ.ชูชีพ สุวรรณพร มือถือ 0831612644
   
(ประกาศเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.39


      ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) ปีงบประมาณ ปี
2559 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
(ประกาศเมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์  2559)
รายละเอียดประกาศ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


      ระกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง แทนตำแหน่งว่าง (ประกาศเมื่อวันที่  21 มกราคม 2559)
รายละเอียดประกาศ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


      ระกาศ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อวันที่  15 มกราคม 2559)
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนโยบายและแผน  สพม.39


      ระกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ประกาศเมื่อวันที่  15 มกราคม 2559)
รายละเอียดประกาศ  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ประกาศเมื่อวันที่  6 มกราคม 2559)
หนังสือนำ ว.79
รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้าย
แบบรายงานข้อมูลประกอบการขอย้าย
คำร้องขอย้าย

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 
โครงการ "หนึ่งใจติวให้น้อง"  
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง  Part 2  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง.  Part 1  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง. (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
  (สามารถติดตามชมผ่านมือถือได้)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


คลิก....ภาพยืน

ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์

DR.KITTIPONG PIPATSIVAPONG

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLIT


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

คลิก.... ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

กิจการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"