e-office รับ-ส่ง หนังสือราชการ

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  มี.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


คู่มือภัยพิบัติ 

   อ.ก.ค.ศ. สพม.39  

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสถานศึกษา   2556

  ข้อมูลสถานศึกษา   2555

  ข้อมูลนักเรียน   2555

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพม.39

  เลขประจำส่วนราชการ

  คู่มือใช้งานระบบ e-office

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39 

New Webboard

  กระดานข่าว ถาม-ตอบทั่วไป

  ถาม-ตอบ การเงิน สพม.39

  กระดานข่าวครูผุ้ช่วย สพม.39

  ข้อมูลการเรียนบรรจุครูผุ้ช่วย ปี 56-57 (ข้อมูล ณ 20 ก.พ. 2557)

 

...........................................

 

     ระบบงานสารบรรณฯ (e-filing)

     เมล์สพฐ.(ใช้สำหรับเขตพื้นที่)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

     กระดานถาม-ตอบ e_GP

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

   คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   คู่มือการหาพิกัด GIS  โดย กลุ่มนโยบายและแผน
   แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ) ปรับปรุง 560819 โดย กลุ่มนโยบายและแผน
  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ  โดย ศน.เดชา พลกันยิ้ม
  แบบติดตามและประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และ PowerPoint ศน.เดชาฯ  โดย ศน.เดชา พลกันยิ้ม

   แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2556 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

   แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2556 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

    แผนพัฒนาการศึกษา สพม.39 ปี 55-58 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

ครั้งที่ 3/2556 

ครั้งที่ 2/2556 

ครั้งที่ 1/2556 
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 16 เมษายน 2557

 


 

QR-code sec39 website


  แบบสำรวจความพึงพอใจ สพม.39

  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "มีนาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


   "สายด่วนการรับนักเรียน  081-9953803"

  รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
       คู่มือรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
       ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการศึกษา   สพม.39


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีขอเพิ่มเติม ผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
      รายละเอียดประกาศ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
        ประกาศรายชื่อและรายละเอียด  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.39   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 
  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


"ขอแสดงความชื่นชม ยินดี"

ดร.สมเกียรติ  บุญรอด

ผู้่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

คลิก.... ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

กิจการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

   กระดานข่าวชาว IT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      แจ้งเปลี่ยนเมล์ใหม่  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"