ใช้เมื่อเชื่อมต่อกับระบบภายในสำนักงาน

e-office สพฐ.  :   Myoffice

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  พ.ย.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดการจัดการศึกษา สพม.39 ปีการศึกษา 2558

   อ.ก.ค.ศ. สพม.39   1 ก.ค. 2558

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลสถานศึกษา 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลนักเรียน   2557

  ข้อมูลสถานศึกษา   2556

  ข้อมูลสถานศึกษา   2555

  ข้อมูลนักเรียน   2555

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  581001

intranet Myoffice

(เชื่อมระบบภายในสำนักงาน)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แนวทางการดเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ (เรียนฟรี)
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
คู่มือตัวชี้วัด2558ARS
คู่มือการปฏิบัติราชการ2558 KRS

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    แผนพัฒนาการศึกษา สพม.39 ปี 55-58 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 25 พฤศจิกายน 2558

 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "พฤศจิกายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "พฤศจิกายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "พฤศจิกายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "พฤศจิกายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "พฤศจิกายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "พฤศจิกายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 กลุ่มมัธยม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาพิษณุโลก 1  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาพิษณุโลก 2  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาพิษณุโลก 3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ 1   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ 2  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  สพม.39


การประกวด วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.

ห้องประชุม Online    ห้องประชุม สพม.39 (ประเมินออนไลน์)
 1 โรงเรียนดาราพิทยาคม  OK   8. โรงเรียนน้ำริดวิทยา  OK
      1.1 ด้านที่ 1 การบริหาร         8.1 ด้านที่ 1 การบริหาร 
      1.2 ด้านที่ 2 ครู ข้าวกล้องงอก         8.2 ด้านที่ 2 ครู 
      1.3 ด้านที่ 2 ครู ไอศครีมข้าวกล้องงอก         8.3 ด้านที่ 3 นักเรียน (สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) 
      1.4 ด้านที่ 3 นักเรียน ข้าวกล้องงอก         8.4 ด้านที่ 3 นักเรียน (ถั่วเคลือบสมุนไพร) 
      1.5 ด้านที่ 3 นักเรียน ไอศครีมข้าวกล้องงอก         8.5 ด้านที่ 3 นักเรียน (แยมลางสาด) 
 2. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  OK        8.6 ด้านที่ 3 นักเรียน (เครื่องแต่งกายนางรำ) 
      2.1 ด้านที่ 1 การบริหาร  
9. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  OK
     2.2 ด้านที่ 2 ครู      9.1 ด้านที่ 1 บริหาร 
     2.3 ด้านที่ 3 นักเรียน ท่อเก็บเสียง      9.2 ด้านที่ 2 ครู
     2.4 ด้านที่ 3 นักเรียน ปั๊มลมพลังแสงอาทิตย์      9.3 ด้านที่ 3 นักเรียน 
 3. โรงเรียนเตรียมฯ น้อมเกล้า อต. OK 10. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  OK
     3.1 ด้านที่ 1 การบริหาร       10.1 ด้านที่ 1 บริหาร 
     3.2 ด้านที่ 2 ครู       10.2 ด้านที่ 2 ครู
     3.3 ด้านที่ 3 นักเรียน       10.3 ด้านที่ 3 นักเรียน 
 4. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม OK 12. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม OK
     4.1 ด้านที่ 1 การบริหาร       12.1 ด้านที่ 1 การบริหาร 
     4.2 ด้านที่ 2 ครู 

     ด้านที่ 2 , 3

     4.3 ด้านที่ 3 นักเรียน       12.2 กลองยาว 
 5. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม  OK      12.3 จักสาน 
     5.1 ด้านที่ 1 การบริหาร       12.4 สบู่กลีเซอรีน 
     5.2 ด้านที่ 2 ครู       12.5 ทอผ้าพื้นเมือง 
     5.3 ด้านที่ 3 นักเรียน  14. โรงเรียนนครชุมพิทยา ฯ  OK
 6. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  OK      14.1 ด้านที่ 1 การบริหาร 
     6.1 ด้านที่ 1 การบริหาร       14.2 ด้านที่ 2 ครู 
     6.2 ด้านที่ 2 ครู       14.3 ด้านที่ 3 นักเรียน 
     6.3 ด้านที่ 2 ครู  13. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์  OK
     6.4 ด้านที่ 3 นักเรียน       13.1 ด้านที่ 1 การบริหาร 
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม  OK      13.2 ด้านที่ 2 ครู 
       13.3 ด้านที่ 3 นักเรียน 
  11. โรงเรียนนาบัววิทยา  OK
       11.1 ด้านที่ 1 การบริหาร 
       11.2 ด้านที่ 2 ครู  มะพร้าวมากคุณค่า
       11.3 ด้านที่ 2 ครู  ไข่เค็มกะทิใบเตย
       11.4 ด้านที่ 3 นักเรียน โลชั่นน้ำมันมะพร้าว
       11.5 ด้านที่ 3 นักเรียน  ไข่เค็มกะทิใบเตย

" BG สีเขียว = OK

" BG สีเหลือง = update วันนี้


      ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558) 
(ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2558)
ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารฯ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


      ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2558   (ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2558)
ประกาศ อ.ค.ก.ศ. 
บัญชีรายชื่อ 
ผังห้องสอบ แก้ไขห้องสอบสัมภาษณ์

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


          โน๊ตเพลงสำหรับใช้ในการบรรเลงเฉลิมฉลอง 5 ธันวามหาราช

 วันที่ : 5 ธันวาคม 2558

 ถานที่ : เวทีสนามหน้าศาลากลาง จ.พิษณุโลก

download โน๊ตเพลง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 
โครงการ "หนึ่งใจติวให้น้อง"  
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง  Part 2  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง.  Part 1  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง. (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
  (สามารถติดตามชมผ่านมือถือได้)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


คลิก....ภาพยืน

ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์

DR.KITTIPONG PIPATSIVAPONG

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLIT


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

คลิก.... ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

กิจการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"