Myoffice 2561 

Myoffice 2560 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  พ.ค.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนฯ ปี 2561
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559-2563)

มาตรการป้องกันภัย สพม.39


ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ.

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (EN,ภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (CN,ภาษาจีน)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 61

แผนปฏิบัติ ป้อง ปราบทุจริต ปี 61


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
ดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  610423

"ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน"
nitikorn.spm.39@gmail.com 
สายตรงนิติกร : 088-2932372

ขั้นตอนการร้องเรียน

สถิติการเรียกบรรจุครู ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

Myoffice 2561 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...

Myoffice 2560 มีการปรับเปลี่ยน URL ใหม่ครับ...


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

ห้องประชุม สพม.39

ห้องประชุม (สำรอง) สพม.39

ห้องเรียนOnline3901 

ห้องเรียนOnline3902 

ห้องเรียนOnline3903 

ห้องเรียนOnline3904 


 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีงบประมาณ 2561
ObecMail_school_sec39
มาตรฐานตัวชี้วัด สพม.39 (เอกสารอบรม)
รายงานการติดตามโครงการ
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 
- บันทึกการประชุม
- เอกสารแนบ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 19 มิถุนายน 2561

 

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤษภาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤษภาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤษภาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤษภาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : : ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน " พฤษภาคม " ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก : :


พุธเช้า ข่าวสพฐ.  (ประจำปี2561)  ชมรายการย้อนหลัง

พุธเช้า ข่าวสพฐ.  (ประจำปี2560)  ชมรายการย้อนหลัง

แจ้งข่าวโดย.... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   สพม.39


Download เอกสาร

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  และรายชื่อวิทยากร

เอกสารประกอบการอบรม (download)

download เอกสารประกอบการอบรม 6 ภูมิภาค (ส่วนกลาง)

หมวดที่ 2 กลยุทธ์

OBECQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

34880_1. แนวทางการจัด IS (ดร.ชยพร)

34881_หลักสูตร การเรียนรู้ วัดผล (อ.ธัญญา)

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
      ประกาศรับสมัคร  (18 มิถุนายน 2561)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
      ประกาศรับสมัคร  (13 มิถุนายน 2561)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง ประกาศำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (21 พฤษภาคม 2561)
     ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารฯ สพม.39 (เพิ่มเติม ร.ร.ดงประคำพิทยาคม  จ.พิษณุโลก : 4 มิถุนายน 2561)
     ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารฯ สพม.39 (จ.อุตรดิตถ์) 
     ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารฯ สพม.39  
     ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารฯ สพม.39 (ต่อ)
     ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารฯ สพม.39 (เพิ่มเติม จ.พิษณุโลก)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
     รายละเอียดการประเมินฯ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานประจําศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (8 พฤษภาคม 2561)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง แสดงข้อมูลอัตรากำลัง , ตำแหน่งว่าง , และสถิติการเรียกบรรจุ   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2561 )
     ข้อมูลอัตรากำลังสถานศึกษาในสังกัด สพม.39 
      ข้อมูลบัญชีตำแหน่งว่าง ธ.ค. 2560  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     รายงานแผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

   ประกาศ ผลการจัดสรรที่เรียนชั้น ม.1  

   แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2561 

   คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

"เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"   สพฐ.

"เข้าสู่ระบบรายงานแผนการรับนักเรียน สพม.39" 

   เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัด สพม.39 (พิษณุโลก)

               (พิษณุโลก..ปรับปรุงพื้นที่บริการปี 61

   เขตพื้นที่บริแการโรงเรียนสังกัด สพม.39 (อุตรดิตถ์)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

 


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"