e-office สพฐ.  :   Myoffice

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน  ก.ย.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดการจัดการศึกษา สพม.39 ปีการศึกษา 2558

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (กลุ่มนโยบายและแผน สพม.39)

   อ.ก.ค.ศ. สพม.39   1 ก.ค. 2558

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39

  ค่านิยม สพม.39

  วิสัยทัศน์ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลสถานศึกษา 10 มิ.ย. 2558

  ข้อมูลนักเรียน   2557

  ข้อมูลสถานศึกษา   2556

  ข้อมูลสถานศึกษา   2555

  ข้อมูลนักเรียน   2555

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  581001

  ข้อมูลการเรียนบรรจุครูผุ้ช่วย ปี 56-57 (ข้อมูล ณ 23 มิ.ย. 2557)

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แนวทางการดเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ (เรียนฟรี)
ราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2558/2559
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
คู่มือตัวชี้วัด2558ARS
คู่มือการปฏิบัติราชการ2558 KRS

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
01 ปก
02 คำนำ
03 คู่มือ สพม.39
04 ภาคผนวก
05 คู่มือ ฯ แนวนอน

โดย กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก  โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    แผนพัฒนาการศึกษา สพม.39 ปี 55-58 โดยกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58
Firefox 3.6   ใช้สำหรับติดตั้งการรายงาน DataCenter
ImageResizer win7 ใช้สำหรับดขนาดภาพ
code_pr39  Scriptใช้นำข่าวตนเองไปใช้งาน
 

...........................................

 
 
 

update : 07 ตุลาคม 2558

 


 QR Code

QR-code sec39 website


แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กันยายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กันยายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กันยายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กันยายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "กันยายน" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ::


ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาพิษณุโลก 1  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาพิษณุโลก 2  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาพิษณุโลก 3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ 1   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 มัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ 2  

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  สพม.39


          โน๊ตเพลงสำหรับใช้ในการบรรเลงเฉลิมฉลอง 5 ธันวามหาราช

download โน๊ตเพลง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.39


      ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   (ประกาศเมื่อวันที่ 25  กันยายน 2558)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. 
กำหนดการสอบ สถานที่ละห้องสอบ  
แผนที่สนามสอบ
ผนผังอาคาร 
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาภาษาไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาฟิสิกส์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาเคมี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาดนตรีสากล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มวิชาเกษตรกรรม

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

..................................................................................................

 
โครงการ "หนึ่งใจติวให้น้อง"  
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง  Part 2  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง.  Part 1  (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558)
ชมการถ่ายทอดสด online...ย้อนหลัง. (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
  (สามารถติดตามชมผ่านมือถือได้)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์

มูลนิธิสยามกัมมาจล


คลิก....ภาพยืน

ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์

DR.KITTIPONG PIPATSIVAPONG

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบเครือข่าย (Network System) ของ สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.39


โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน UniNet

รายชื่อโรงเรียนในโครงการ (สพม.39)รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLIT


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทางการศึกษา มัธบมศึกษาออนไลน์

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

เครือข่าย MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

          ลงทะเบียนขอรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครื่องเเม่ข่าย

คลิก.... ติดตามรายการโทรทัศน์ครู   โทรทัศน์ครู  เป็น นวัตกรรมการศึกษาในรูปของ "รายการโทรทัศน์"

กิจการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก


  "ลงทะเบียนeGP หน่วยงานภาครัฐ"    เพื่อใช้เข้าสู่ระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

   แจ้งสถานศึกษาที่ขอใช้เมล์ภาครัฐ
   เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ObecMail จึงขอให้สถานศึกษาเข้าไปส่งคำร้องขอเมล์บ๊อกซ์ใหม่ด้วยตนเอง

    ส่งคำร้องขอใช้เมล์

    เช็คเมล์

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :   sec39pl@hotmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"