นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดค่ายแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีผู้เข้ารวมอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จาก 23 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากร ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th