เปิดการจัดกิจกรรม English Camp

               ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม. เขต39 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม English Camp ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยมีทีมวิทยากรจาก Language Service มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วม 350 คนและมีคณะครู-นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2554 : ส่งข่าวโดย...พลนี ศรีอินทร์


 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th