พระราชทานอุปกรณ์การเรียน

               คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องยังชีพสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต ร่วมต้อนรับเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th