ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘


ดร.สมเกียรติ บุญรอด นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ นายสุธีร์ บัวพิมพ์
ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทน คุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล
         
นางโสภา  นครจินดา นายสุเทพ ไตต่อผล นางสาวดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฏหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง
           
นายมนต์ชัย ปาณธูป นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
          
   
  ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
        อนุกรรมการ และเลขานุการ  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39