นายนเรศ  ศรีภิรมย์ นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์
ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทน คุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
         
นางโสภา  นครจินดา นายไพศาล  หิรัญสาลี นางสาวดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ
           
นายมนต์ชัย ปาณธูป นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ นางณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
          
   
  ดร.สมเกียรติ  บุญรอด  
  อนุกรรมการ และเลขานุการ  
           

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39