โปรแกรมเก่า ถึงมีนาคม 2563

  Myoffice 2564 

  Myoffice 2563 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบเงินเดือน e-Money เขต39  

คู่มือการเข้าใช้งาน e_Money เขต 39

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563

กฏหมายที่เกียวข้อง

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม.39 (TH,ภาษาไทย) 

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหารฯ

อำนาจหน้าที่

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2562


มาตรการป้องกันภัย สพม.39


แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (e-book)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (download)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (e-book)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (download)
  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2562
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.39
เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนตุลาคม 2563
ดูทั้งหมด >>>

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ผู้บริหารและบุคลากร สพม.39         (update 22 พฤศจิกายน 2563) 

  วิสัยทัศน์/คนิยม สพม.39

  พันธกิจ สพม.39

  แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.39 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2563)

  ข้อมูลสารสนเทศ e-book  (กันยายน 2563)

 

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2562)

  โทรศัพท์ภายใน สพม.39  631102

  ประกาศมาตรการ กลไก ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ลว. 22 พ.ค. 61

   สายตรงนิติกร สพม.39

  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

   กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39


"คู่มือระบบประชุมทางไกล"

วิธีการติดตั้งระบบ

  ติดตั้งระบบ_PC Notebook

  ติดตั้งระบบ_Smart Phone

ห้องประชุมOnline สพม.39  มีรหัส

ห้องเรียนOnline3901

ห้องเรียนOnline3902

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

  คู่มือระบบเลื่อนเงินเดือน

ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7)

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คู่มือระบบงาน e-GP

    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.39

 

...........................................

 

     DOWNLOAD   สพม.39

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.39
ObecMail_school_sec39

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  
 

...........................................

 
 
 

update : 22 January 2021

 


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
(ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2564)
     ว.261 หนังสือนำและรายละเอียด

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
(ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2564)
     1 ว 59 หนังสือนำ
     2 ว 60 หนังสือนำ
     3 ตำแหน่งว่างพร้อมอัตรากำลังครู

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


     DOWNLOAD เอกสารประกอบการทำ MOU ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.39
    3.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา
    4.ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ_ผอ.ร.
    5.แบบประเมิน ผอ.ร.ร. (ปรับปรุง)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.39


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2563"  สพฐ. 

แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 2564 สพฐ.

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.พิษณุโลก 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.39 จ.อุตรดิตถ์ 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.39


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec39pl@hotmail.com

 

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.39 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 
     

    

นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙


งาน One-Stop Service
งานออกบัตรประจำตัว
งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.39


ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ DLITสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 


คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

"ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail :  webmaster@secondary39.go.th

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"