งานนิติกร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39