แผนผังอาคารสถานศึกษา
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก

         
พิธีเปิด - ปิด และสนามแข่งขันฯ ::  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - งานอาชีพ (ประถม - มัธยม) ::  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - คอมพิวเตอร์ (มัธยม) ::  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - ทัศนศิลป์  และดนตรีไทย (มัธยม) ::  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - นาฏศิลป์ (มัธยม) ::  โรงเรียนวังทองพิทยาคม
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มัธยม) ::  โรงเรียนจ่านกร้อง
การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม/เรียนรวม) ::  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม