ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


 

 
 

นายสุชน  วิเชียรสรรค์

 
 

ผู้อำนวยการ สพม.39

 
     
 

นายศราวุธ คำแก้ว

รองผู้อำนวยการ สพม.39

น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข

รองผู้อำนวยการ สพม.39

ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง

รองผู้อำนวยการ สพม.39

 
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000